Дунавските славяни са гети(българи) според Теофилакт